کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

رفتن به سایت اصلی

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی مواد رشته پلیمر

کتاب های خلاصه منابع رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری
دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور.  

فصل
اول: « خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها»
 
Tg دماي انتقال شیشهاي و
انتقال از مرتبه دوم است. 

¤ یادآوري: 
دماي ذوب و انتقال از
مرتبه اول است.
T T m = melting
Tg
معمولاً حدود
c
1
o
 .است Tm از کمتر
oo (Tg m < T )
 
o مثال لوله خودکار (PS) و چراغ الکل
(PS) در C
1oo شروع به نرم شدن
مـیکنـد یعنـی از حالـت سـخت و شـکننده

درمیآید و نرم و
انعطافپذیر میشود اما دقت کنید که ذوب نمیشود، بلکه در حدود C
o
2oo ذوب میشـود. در
نتیجـه: 
Tg ف «همه پلیمرها بالاي
سخت و شکننده هستند.»
میدانیم که اگر دماي هر ماده معمـولی
Tg نرم و انعطا پذیر و
زیر
بالا رود، حجم آن هم
زیاد میشود، حال براي
PS در قالب نمودار زیر
این موضوع را بررسی میکنیم: 

میبینیم که این منحنی
در یک نقطهي خاص میشکند و تغییر شیب میدهـد
Tg است ولی الاي و این
نقطه همان

Tg ف دقت کنید که در بـ
مـاده ضـعی
نمیشود [ناحیه
لاستیکی یا چرمی] به عبارتی دلیلی ندارد که چون چرم
انعطافپذیر است،
بتوان آن را به راحتی پـاره کـرد. امـا چـرا مـیگـوییم
انتقال؟ چون اگر
پلیمـر را از حالـت
Rubbery سـرد کنـیم، بـه
حالـت
شیشهاي منتقل میشود. 
اما چرا میگوییم
شیشه؟ خواص شیشه، سخت و شکننده و شـفاف بـوده
است که در این
نامگذاري یک سمبل است و اینکـه هـر پلیمـري در زیـر
Tg نقطهي
Tg این سه خاصیت را
دارند منشـأ

چیسـت و چـرا
پلیمرهـا

بالاي آن نقطه نرم و
پایین آن سخت هستند؟ براي پاسخ بـه ایـن سـوال
چندسوال دیگر مطرح
میکنیم. 
1ـ شکل پلیمر در فضا
چگونه است؟ چرا؟ 

 
Glassy
State
Rubbery StateorLeatheryState
Tg
Tw
V حجمخواص فیزیک و
مکانیکی مواد «7»

   
 
چون Back Bone پلیمرها کربن ـ کربن است و کربن چهار ظرفیتی هیبرید SP
3
o پس شکل نهایی o دارد و زاویه 1 9

مثـل کــلاف خواهـد
شــد امــا اگـر مــا ایـن کــلاف را در حالـت ایـدهآل از دو ســر آن بکشـیم،
شــکل آن بصــورت 

در میآید تا زاویهي 1
9
o حفظ شود ولی احتمال
ایجاد چنین حالتی در عمل تقریباً صفر است پس ما زنجیري به شکل o
خط است نداریم. 
اما چرا وقتی دما را
کم میکنیم حجم ماده کمتر میشود؟ حجم ماده تشکیل شده از دو نوع حجم اول حجم خـود
ماده که شامل اتمها و
الکترونها و … است و دوم حجم فضاهاي خالی که نامش حجم آزاد است. 
فرق سه حالت جامد و
مایع و گاز در فضاي خالی بین مولکولهاست، اما دقت کنید که ما اینجا در خود حالت
جامـد، دو

Tg و بالاي Tg مطرح کردیم! 

حالت دیگر زیر
چرا فضاي خالی بین
مولکولها کمتر میشود و مولکولها چرا به هم نزدیک میشوند؟ 
مولکولها چطور بهم
نزدیک میشوند؟ 

انرژي ماده از دو نوع
است، جنبشی و پتانسیل، انرژي جنبشی علاقه دارد مولکولها را از هم دور کنـد و
انـرژي پتانسـیل

علاقه دارد مولکولها
را بهم نزدیک کند. حالت پایه ماده، نقطه تعادل بین این دو نوع انرژي است و اگر هر
کـدام از ایـن

دو نوع انرژي را
تقویت کنیم، دیگر تضعیف میشود و هر کدام را تضعیف کنـیم دیگـري تقویـت مـیشـود،
حـال وقتـی

پلیمري را سرد کنیم،
در واقع از آن انرژي میگیریم یعنی انرژي جنبشی مولکولها را میگیریم پس انرژي
پتانسیل آنهـا

را بهم نزدیک میکند.
اما مولکولها چطور
بهم نزدیک میشوند؟ 

امکان اینکه که همهي
ماکرومولکول پلیمر ناگهان به کنـار مولکـول دیگـر بـرود. 
بلکه این نزدیکی به
صـورت Segmental
Motion اسـت. (حرکـت
مارگونـه) 

RandomCoil
کلاف
C
C
C
CL
C
CL«8» خواص فیزیک و مکانیکی
مواد
 
است. اما حرکت مولکول
بصورت حرکت موجـودي مثـل مـار نیسـت بلکـه ایـن
حرکت به صورت چرخش
زنجیر حول پیوند
-C C خواهد بود. 
Tg براي توجیه
، دو تئوري ارائه شده است: 
Tg تئوريهاي
1ـ سینتیکی: kinetic یعنی مولکول داراي انرژي و جون داشته باشد تا دور پیوند بچرخد. 
2ـ حجم آزاد: Free Volume یعنی باید مکان و فضایی وجود داشته باشد تا مولکول با چرخش مول پیوند
خود بتوانـد

در آن فضا قرار بگیرد. 
نقطهي ذوب معمولاً
براي مادهاي اطلاق میگردد که کریسـتالی باشـد پـس
مثلاً براي یک ماده
بینظم مثل
PS که هیچگاه کریستالی
نمیشود، نقطـهي

ذوب وجود ندارد. اما
نقطهاي که در آن یک مادهي آمورف جریـان مـییابـد،
نقطهي سیالیت نام
دارد. 
1ـ تئوري سینتیکی 
نقطهي ذوب درجه
حرارتی است که در آن شبکه کریستالی ناگهانی فرو میریزد و جریان بوجود میآید، وقتی
ماده بالاي

Tg ید است انرژي جنبشی
لازم براي چرخش و
Segmental Motion را
داراست ولی وقتی به نقطهاي مثـل
Tg
رسـ
انرژي ماده براي حرکت
یک Segment کافی نخواهد بود براي حرکـت، یـک قسـمت کوچـک از آن Segment کـافی

خواهد بود، پس یک Segment ماده بجاي اینکه در یک مرحله از یک منطقه به جاي دیگر حرکت کند، در
چند مرحله

این کار را انجام
میدهد پس سرعت حرکت کمتر شده است پس شیب V .T دچار
شکست میشود. 

2ـ تئوري حجم آزاد 
با کاهش دما، انرژي
جنبشی مولکولها کمتـر مـیشـود و انـرژي پتانسـیل بیشـتر مـیشـود. پـس مولکـولهـا
بصـورت
Segmetnal بهم نزدیک میشوند تا
جایی که دیگر مکانی براي چرخش وجود نخواهد داشت یا فضاي کمتـري خواهـد
بود فضاي کمتري کمی
بعد از آن اجزاي کوچکتر زنجیر کمکم آن فضاهاي کوچکتر را پر میکنند.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی موادرشته پلیمر دانلود کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی موادرشته پلیمر دانلود کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی موادرشته پلیمر کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت

گزارش تخصصی مدیر : بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشک

گزارش تخصصی مدیر : بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشک رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی مدیر  :   بررسی علل بی نظمی و…

پروژه مالیات بر ارزش افزوده

اصول تعیین مالیات,بررسی مالیات بر ارزش افزوده,پایان نامه روش تعیین مالیات,پایان نامه مالیات ارزش افزوده,پروژه بررسی مالیات بر ارزش افزوده,پروژه تعیین مالیات,پروژه مالیات بر ارزش افزوده,مالیات بر ارزش افزوده,مفایهم مالیات بر ارزش افزوده دانلود فایل…

اثربخشی آموزش پیش دبستانی در بهبود مهارت های روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

اثر بخشی آموزش پیش دبستانی,پروپوزال آماده علوم تربیتی,پروپوزال اثربخشی آموزش,پروپوزال تاثیر پیش دبستانی در بهبود مهارت ها,پروپوزال رشته روانشناسی,پروپوزال سازگاری اجتماعی,دانلود پروپوزال,مهارت های روانی دانش آموزان,مهارتهای حرکتی دانش آموزان دانلود فایل اثربخشی آموزش پیش دبستانی…

بررسی عملکرد کانوایرهای کارخانه ایران خودرو

انواع تسمه نقاله,انواع کانوایر,انواع کانوایر در صنعت,بررسی عملکرد کانوایر,پروژه بررسی نوار نقاله ها,پروژه دانشگاهی کانوایرها,پروژه نوارنقاله ها در ایران خودرو,دانلود پروژه کانوایر,دانلود تحقیق کانوایرها,عملکرد کانوایرهای صنعت خودرو دانلود فایل بررسی عملکرد کانوایرهای کارخانه ایران خودرو…

پاور پوينت بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهاي پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتا

پاور پوينت بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهاي پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتا رفتن به سایت اصلی چكيده :پیاده روي به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان حمل ونقل درون شهري…

تحقیق توزیع نرمال و نمونه های تصادفی

تحقیق توزیع نرمال و نمونه های تصادفی رفتن به سایت اصلی مبحث توزیع نرمال و نمونه های تصادفی بصورت 42 اسلاید پاورپوینت تهیه شده   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تحقیق توزیع نرمال نمونه…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اصفهان (واقع در استان اصفهان)

استان اصفهان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان اصفهان,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری…

ماکت 3 بعدی باز

دانلود الگوی ماکت,دانلود رایگان,دانلود رایگان الگوی ماکت,دانلود رایگان کاردستی,دانلود رایگان ماکت,دانلود کاردستی کاغذی,دانلود ماکت کاغذی,دانلود نحوه ساخت کاردستی,دانلود نحوه ساخت ماکت,ساخت ماکت کاغذی,کاردستی کاغذی,ماکت کاغ,نحوه ساخت ماکت دانلود فایل ماکت 3 بعدی باز دانلود فایل…

بررسی کاربردی طراحی کارخانه سوسیس و کالباس و همبرگر

پروژه احداث کارخانه کالباس,پروژه تولید همبرگر,پروژه کارآفرینی تولید همبرگر,پروژه کاربردی کارخانه سوسیس,طرح توجیهی تولید سوسیس,طرح تولید سوسیس,طرح تولید کالباس,طرح تولید همبرگر,طرح کارآفرینی تولید سوسیس,طرح کارخانه سوسیس کالباس دانلود فایل بررسی کاربردی طراحی کارخانه سوسیس و…

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

بررسی اقتصادی عضوی,پایان نامه WTO,پایان نامه اقتصاد,پایان نامه سازمان تجارت جهانی,پایان نامه صنعت بیمه,پایان نامه صنعت بیمه کشور,پایان نامه مدیریت,تاثیر اقتصادی WTO بر صنعت بیمه کشور,تاثیر اقتصادی سازمان تجارت جهانی برایران,دانلود پایان نامه دانلود فایل…